K postupom, nižšie uvedeným, je potrebné mať najskôr nainštalovanú jednu z verzií nástroja OpenRefine. Tie nájdete na stiahnutie na:
http://openrefine.org/

Tvorba projektu z importovaných dát

K importu projektu do OpenRefine stačí vložiť nástroju na vstup XLSX súbor stiahnutého výstupu z Marketing Mineru. V druhom kroku potom zvoliť list sheetu, ktorý chcete spracovávať. OpenRefine by mal automaticky detekovať kódovanie súboru a na ukážke výstupu zobraziť náhľad projektu.

Po pomenovaní projektu a stlačení tlačidla Create project sa založí nový projekt v OpenRefine, s ktorým môžete ďalej pracovať s pomocou návodov, nižšie uvedených.Aplikácia facetov a filtrácia nad výstupmi

Jednou z najsilnejších stránok OpenRefine je práve práca s Facetmi a Filtrami. Tie užívateľovi dovoľujú rýchlu prácu s identifikáciou potenciálnych problémov a príležitostí. Facety sa zároveň dajú medzi sebou kombinovať. Základné nástroje pre filtráciu a segmentáciu obsahu sú:

Text Filter

Jednoduché vyhľadávanie cez zhodu časti textu s obsahom buniek. V text filtri môže užívateľ pracovať s regulárnymi výrazmi alebo označiť, že jeho zadanie je case sensitive (záleží na veľkosti písmen).Text Facet

Text Facet združuje bunky na základe ich zhody. Pozrie sa teda do celého stĺpca projektu, ktorý si užívateľ rozklikal a združí všetky bunky s rovnakým obsahom tak, aby si užívateľ mohol filtrovať obsah rovnakých buniek v stĺpci.Tento Facet je svojou funkcionalitou veľmi podobný združeniu podľa obsahu buniek pri filtrácii v nástroji Excel.

Numeric Facet

Numeric Facet vezme do úvahy bunky použitého stĺpca, v ktorých sú čísla, a vynesie ich na os X, v ktorej si užívateľ môže pomocou posúvania rozsahu osi vymedziť dáta, s ktorými chce pracovať (alebo ktoré chce vidieť).Pri vynesení Numeric Facetu nad viacerými stĺpcami sa ich obmedzenia kombinujú.

Scatterplot Facet

Scatterplot Facet funguje veľmi podobne ako Numeric Facet, s tým rozdielom, že vynáša dáta na dve osi naraz. Užívateľ tak dostáva na osi X jednu metriku a na ose Y druhú. Označením segmentu Scatterplot Facetu myšou sa užívateľ dostáva k vyfiltrovanému obsahu, spadajúcemu do jeho výberu.Scatterplot Facet sa skvelo hodí napríklad pre Bostonskú maticu.

Word Facet

Word Facet sa nachádza v sekcii Customized Facets a jednoducho vezme bunky označeného stĺpca, ktoré rozdelí na slová. Potom spočíta frekvenciu ich výskytu a vynesie ju užívateľovi na výstupe.Cez Word facet sa dá jednoducho zistiť frekvencia výskytu špecifických fráz alebo pri kontrole obsahu či kopírovaní od konkurencie určit počet výskytu otázok.

Text-length Facet

Facet, ktorý prejde bunky označeného stĺpca a ich dĺžku vynesie na filtrovateľnú os X.Užívateľovi sa môže hodiť napríklad pri kontrole dĺžky titulku alebo pri analýze inzerátov konkurencie.

Facet by blank

Jednoduchý facet, ktorý len prejde bunky a tie, ktoré sú prázdne vynese ako true, ostatné ako false.

Pomôžte nám zlepšovať zoznam otázok aj pre ostatných zákazníkov. Pomohla Vám odpoveď pri riešení Vašej požiadavky?
Zrušiť
Ďakujeme Vám za Váš názor.